Next EXHIBITION: MICHAŁ SZLAGA | STOCZNIA/CANTIERE NAVALE | 05.06.2019 to 28.06.2019