Next EXHIBITION: Ilias Georgiadis - Over|State - 07 november to 30 november 2017